PROFILAKTYKA

PSYCHOEDUKACJA, PEDAGOGIZACJA

– warsztaty, szkolenia, spotkania – wszystko co najlepsze!

Zadaniem naszej poradni jest wspomaganie placówek, przedszkoli i szkółw zakresie prowadzenia działań wychowawczo – profilaktycznych. Nasza oferta skierowana jest do uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Program profilaktyczny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie jest corocznie modyfikowany w oparciu o priorytety MEN oraz MKO

OFERTA PROFILAKTYCZNA

na rok 2018-2019

PROPOZYCJE DLA UCZNIÓW

I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

1. PROGRAMY – spotkania obejmujące od 2 do 8 godzin lekcyjnych

Cukierki profilaktyka uzależnień, rola grupy, rozpoznawanie i nazywanie emocji, ostrożność wobec nieznajomych (klasy2-3SP)

Magiczne Kryształymądre korzystanie ze współczesnych mediów ( TV, internet, tablet, smartfon…), kreatywne spędzanie czasu z rówieśnikami, z rodziną, zapobieganie przemocy

(klasy 4-6)

Nie pal przy mnie, proszę!dla najmłodszych, problem nikotynizmu, zachęcanie dorosłych do niepalenia

Nie daj się!program autorski dotyczący uzależnień ( alkohol, nikotyna, narkotyki, media)

Znajdź właściwe rozwiązanie – promowanie zdrowego stylu życia bez palenia (od klasy 4)

2.ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE – spotkanie obejmujące 1-2 godziny lekcyjne

 • alkohol, narkotyki, dopalacze
 • media, cyberpremoc, uzależnienie od internetu, sieci, komórki, bycie on-line
 • oraz tematy zgłoszone przez placówkę

Spotkania dotyczą poszczególnych zagrożeń lub szeroko rozumianej profilaktyki tzw. profilaktyka zintegrowana (zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz programem wychowawczym klasy).

3. INTERWENCJA po wystąpieniu zdarzenia związanego z uzależnieniami – wypiciem alkoholu, zażyciem substancji uzależniającej, itp.

Omawiane są m.in. szkody (zdrowotne, społeczne, itp.) związane z uzależnieniem oraz możliwości pomocy (w tym terapii).

II. PROMOCJA ZDROWIA

1. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Księżniczka Roku– zapobieganie zaburzeniom odżywiania, wzmacnianie poczucia własnej wartości, problemy wczesnej fazy dojrzewania, wieloaspektowego rozwoju osoby ludzkiej (od klasy 4)

Młodzież na rozdrożu– wpływ rówieśników, problem przyjaźni i miłości, dokonywanie wyborów i ponoszenie odpowiedzialności ( od kl. 7; cz. I – 6 lekcji)

2. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

Składają się z wybranych bloków tematycznych lub pojedynczych zagadnień np.:

 • problemy dorastania, dojrzewania, relacji z rodzicami lub z płcią przeciwną
 • zaburzenia odżywiania w tym bulimia i anoreksja
 • choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV/AIDS
 • sposoby radzenia sobie ze stresem (zwłaszcza przed egzaminem)
 • samoakceptacja i tematy pokrewne
 • zdrowy styl życia
 • radzenie sobie z emocjami -np. jak radzić sobie z gniewem i złością
 • dorastanie – dojrzewanie
 • odpowiadam za siebie i swoje ciało
 • seks – tyle hałasu o nic?
 • choroby współczesnego świata
 • jak dbać o siebie
 • jak się uczyć szybko i skutecznie
 • jak i gdzie szukać pomocy
 • świat mediów ( cyberprzemoc, hejtowanie, pornografia, przemoc internetowa)
 • samookaleczenia, depresja, samobójstwa
 • zdrowie psychiczne

III. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

Działania obejmują: definiowanie problemu agresji i przemocy, cyberprzemocy; rozróżnianie jej rodzajów, roli sprawcy, obserwatora i poszkodowanego; naukę wyrażania uczuć, pomoc w radzeniu sobie ze złością; rozwiązywanie konfliktów oraz naukę przekonań normatywnych; uczą szacunku do innego człowieka.

1. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Śmierdzący ser, Magiczne kryształy

Baśń o Mądrej Katarzynie – bajkoterapia, nauka podejmowania dobrych decyzji

Baśń o grzecznym rycerzu – bajkoterapia, promocja kulturalnego zachowania, rozwiązywania konfliktów

Saper – czyli jak rozminować agresję – nauka samodyscypliny, rozpoznawania i rozbrajania trudnych emocji prowadzących do wybuchu (agresji) – od 6 klasy

Bądź kumplem – nie dokuczaj – przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej (klasy 1- 6)

2. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE ORAZ INTERWENCYJNE

Zajęcia prowadzone są po zaistnieniu przemocy lub cyberprzemocy na terenie klasy, szkoły lub kraju. Spotkania mogą dotyczyć:

 • szacunku dla innych (kultur, ludzi, osób starszych)
 • nauki zachowań normatywnych
 • poznawania i zrozumienia norm społecznych i karnych
 • zawierać elementy Treningu Zastępowania Agresji
 • odnosić się do subkultur młodzieżowych

IV. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU, DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACJA PRAWNA

1. SPOTKANIA/warsztaty INTEGRACYJNE

Zajęcia integrujące klasę. Realizowane jako zabawy lub tematy (np. zgrana klasa).

Obejmują od jednej do kilku godzin lekcyjnych, na każdym poziomie edukacyjnym

2. ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Obejmują szerokie spektrum tematyczne dostosowane do potrzeb danej grupy/klasy

 • różnice indywidualne i kulturowe
 • wartość nauki jako środka do osiągnięcia lepszej przyszłości np. po co mi nauka?
 • uwierzyć w siebie i walczyć o własną przyszłość
 • promocja aktywnego sposobu zdobywania wykształcenia, atrakcyjnego zawodu, pracy
 • brak nałogów, wyrwanie się z patologicznego środowiska
 • warsztaty z doradztwa zawodowego z testami predyspozycji (lub bez testów)

3. ZAJĘCIA INTERWENCYJNE

Odbywają się w klasach, w których jedno lub więcej dzieci nie jest akceptowane. Pomagają poprawić ich wizerunek w oczach kolegów, nauczyć współpracy mimo różnic – np. Mój kolega ma Aspergera.

4. ELEMENTY EDUKACJI PRAWNEJ

Prawa dziecka. Prawa człowieka. Prawa ucznia.

Zagadnienia odpowiedzialności prawnej są realizowane w formie zabaw, rozmów kierowanych, prezentacji wraz z prelekcją.

PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

RADY PEDAGOGICZNE

Szkolenia w formie prelekcji lub warsztatów

 • Istota przemocy i/lub cyberprzemocy – jej rodzaje, sposoby rozmowy z agresorem świadkiem i poszkodowanym oraz strategie przeciwdziałania jej na terenie szkoły
 • Rodzaje przemocy. Procedura Niebieskiej Karty
 • Czym jest dysleksja? Jak pomóc uczniowi
 • Korzyści i zagrożenia internetowe
 • Przemoc seksualna wobec dziecka w środowisku rodzinnym – jak rozpoznać, reagować?
 • Jak w szkole pomóc uczniowi przeżywającemu chorobę lub śmierć bliskiej osoby.

(we współpracy z psychologiem Hospicjum)

 • Zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży
 • Rozwijanie motywacji do nauki, techniki szybkiego i skutecznego uczenia się
 • Pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia, zawodu i kariery zawodowej
 • Dopalacze – czyli narkotyki dedykowane
 • Współpraca z rodzicami. Ciężar czy konieczność?

Inna tematyka spotkań i ich organizacja do uzgodnienia.

PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

1. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH:

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Cz. I. Jak słuchać, by dzieci do nas mówiły, jak mówić, by dzieci nas słuchały?

10 spotkań – 40 godzin dydaktycznych

Cz II. Bez rywalizacji – dla osób, które ukończyły cz. I – 8 spotkań

2. Wywiadówki inaczej –program autorski. Spotkania obejmują naukę komunikacji wewnątrz rodziny. Zakładają współpracę rodzic –szkoła –dziecko

3. Prelekcje dla rodziców uzgodnione przez placówkę – propozycje tematów

 • Granice szansą dla dziecka
 • Istota zjawiska przemocy – czy moje dziecko jest agresorem?
 • Jak pomóc dziecku radzić sobie z przemocą innych?
 • Przemoc w rodzinie. Jak pomaga Niebieska Karta
 • Cyberprzemoc
 • Internet szansa, czy zagrożenie?
 • Współpraca rodziców i szkoły
 • Zagrożenia współczesnego wiata
 • Jak pomóc dziecku się uczyć?
 • Jak pomóc dziecku dobrze wybrać szkołę?
 • Depresja czy agresja?
 • Sięganie po pomoc – mądrość czy porażka?
 • Dopalacze
 • Mamo, tato nie pal przy mnie
 • Dlaczego dzieci piją?
 • Świat współczesnych uzależnień

Inna tematyka do uzgodnienia.

4. Spotkania z rodzicami w ramach programów profilaktycznych: Cukierki, Magiczne Kryształy, Księżniczka Roku

OPRACOWANIE I REALIZACJA

mgr BEATA MICHALIK

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna odpowiada również na zapotrzebowanie placówek w zakresie przeprowadzenia spotkań informacyjno-szkoleniowych. Tematykę i czas realizacji spotkania należy uprzednio ustalić z osobami prowadzącymi, a następnie złożyć pisemny wniosek.

Skip to content