Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie w roku szkolnym 2019/2020

Do zadań Poradni należy: podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży; jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Na wszystkie zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży kwalifikacji i zapisu dokonuje psycholog/pedagog po dokładnej analizie dokumentacji, potrzeb i możliwości dziecka oraz uzyskaniu zgody rodzica/pełnoletniego ucznia.