Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie w roku szkolnym 2018/2019

Do zadań Poradni należy:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (z późniejszymi zmianami)

1. diagnozowanie dzieci i młodzieży; jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu

2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W celu zgłoszenia dziecka na zajęcia specjalistyczne należy wypełnić kartę zgłoszenia (dostępna w sekretariacie Poradni). Zgłoszenie na zajęcia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. O przyjęciu decyduje zespół dokonujący kwalifikacji.

Skip to content