Regulamin zajęć terapii pedagogicznej

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie

 

Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych – eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Jej efektem powinna być zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania, a także wyeliminowanie błędów.

Jest to system zintegrowanych działań stymulująco-usprawniających i korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez nauczyciela terapeutę przy współpracy z nauczycielami i rodzicami dziecka.

Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania. W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

Ważnym aspektem oddziaływań terapeutycznych jest także eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, dotykających dzieci w skutek częstego doświadczania negatywnych ocen.

Zasady obowiązujące na zajęciach terapii pedagogicznej:

1. Zasada indywidualizacji środków i metod.
Dla każdego dziecka tworzymy indywidualny program i dobieramy odpowiednie metody dydaktyczne. W toku zajęć kontrolujemy przebieg i wyniki pracy dziecka.

2. Zasada stopniowania trudności.
W nauce czytania i pisania uwzględniamy złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka. Stosujemy stopniowanie trudności w zakresie objętości i przystępności opracowywanego materiału. Przechodzimy od ćwiczeń prostych do bardziej złożonych. Nie ma czasowych reguł (rygorów) ćwiczenia danej umiejętności.

3. Zasada korekcji zaburzeń.
Zaczynamy pracę od ćwiczenia funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności. Przy czym nie skupiamy się na ćwiczeniu tylko jednej funkcji, uważając, by nie doszło do przetrenowania, zniechęcenia i powrotu do złych nawyków. Stosujemy przerwy na odpoczynek.

4. Zasada kompensacji zaburzeń.
W pracy z dzieckiem łączymy ćwiczenie funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych; funkcje sprawniejsze wspierają wówczas czynności funkcji zaburzonych, usprawniona zostaje integracja psychomotoryczna.

5. Zasada systematyczności
Udział w zajęciach powinien być systematyczny i skorelowany z dodatkową pracą w domu. Długie przerwy w zajęciach powodują regres.

6. Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego
Działania psychoterapeutyczne powinny towarzyszyć zabiegom dydaktycznym przez cały czas trwania zajęć terapii pedagogicznej. W pierwszym okresie działania psychoterapeutyczne powinny być dominujące. Pełnią one funkcje profilaktyczne – chronią przed dalszymi negatywnymi następstwami niepowodzeń szkolnych.

Prowadzenie:
Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

Grupa docelowa:
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przejawiających nasilone trudności w uczeniu się, zdobywaniu umiejętności czytania i pisania.

Często występują one u dzieci z:
– deficytami funkcji percepcyjnych; wzrokowych, słuchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej i in.
– zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego, procesów lateralizacji
– inteligencją przeciętną, jak i niższą niż przeciętna.

Nierzadko towarzyszą im zaburzenia rozwoju mowy oraz procesów emocjonalno-motywacyjnych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich negatywnych konsekwencji oddziaływuje za pomocą środków pedagogicznych zarówno na przyczyny, jak i przejawy trudności w uczeniu się.

Forma zajęć:
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w formie indywidualnej, w parach lub grupach. Dobór odpowiedniej dla dziecka formy terapeutycznej za każdym razem uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości konkretnego dziecka.

Czas trwania zajęć:
Dostosowany jest do potrzeb i indywidualnych możliwości dziecka. Na zajęcia do dyspozycji terapeuty przeznaczona jest godzina – na zajęcia właściwe, konsultacje z rodzicem, sprawdzenie pracy domowej i jej zadanie.
Zajęcia trwają w okresie roku szkolnego, z przerwą na ferie zimowe, świąteczne wakacje. Jeśli w tym czasie prowadzący nie ma urlopu wypoczynkowego – istnieje możliwość konsultacji z rodzicami.

Organizacja zajęć:
Zgłoszenia chętnych do udziału w określonych formach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych przyjmowane są na bieżąco przez cały rok szkolny na wniosek rodzica. Zapisu takiego dokonuje osoba (psycholog/pedagog) diagnozująca dziecko, po dokładnej analizie wyników badań, ocenie jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
Na początku każdego roku szkolnego koordynator zespołu ds. oferty Poradni ustala ze specjalistami Poradni oferowane przez nich w danym roku zajęcia (uzależnione z jednej strony od zgłaszanego zapotrzebowania a z drugiej od przydziału obowiązków i godzin), ich ilość i formy a następnie analizując listy oczekujących dokonuje kwalifikacji na zajęcia. Kolejnym krokiem jest kontakt z rodzicem w celu ustaleń konkretnych terminów.
Zespół ds. oferty przewiduje także możliwość uruchomienia nowej formy zajęć po analizie dokumentacji zgłoszonych dzieci, w odpowiedzi na zapotrzebowanie (w nowym roku szkolnym).
Udział w zajęciach w Poradni jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady współpracy terapeuta – rodzic/uczeń

Nauczyciel terapeuta podejmując się prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej
z dzieckiem zobowiązuje się do:

– analizy dokumentacji zgromadzonej w teczce indywidualnej,
– wykonania diagnozy poziomu umiejętności, które będą ćwiczone,
– dostarczania materiałów psychoedukacyjnych dotyczących zasad pracy z dzieckiem, oddziaływań wychowawczych itp.
– informowania o postępach dziecka, wyjaśniania wątpliwości związanych rozwojem dziecka, poziomem jego wiadomości i umiejętności,
– prowadzenia dokumentacji z zajęć – w tym odnotowywania udziału w zajęciach, wywiązywania się z zaleceń, czynionych postępach itp.
– ewaluacji podejmowanych oddziaływań w kontekście ćwiczonych przez dziecko umiejętności,
– mobilizowania ucznia do pracy poprzez odpowiedni system wzmocnień i konsekwencji – omówiony z dzieckiem, jasny i czytelny.

W przypadku zajęć grupowych, gdy zachowanie ucznia odbiega od przyjętych norm i nie poddaje się oddziaływaniom wychowawczym, znacząco obniżając jakość pracy w grupie i uniemożliwiając osiągnie przez nią pozytywnych efektów terapeutycznych w zakresie wiadomości i umiejętności szkolnych terapeuta ma prawo usunąć dziecko z grupy.

Rodzic wyrażając zgodę na udział dziecka w zajęciach terapii pedagogicznej
w Poradni zobowiązuje się do:

– kontrolowania systematyczności udziału dziecka w zajęciach i punktualności przybycia, a w razie nieobecności – uprzedzania o nich,
– współpracy z terapeutą prowadzącym zajęcia poprzez konsultacje, przekazywanie spostrzeżeń dotyczących postępów i trudności dziecka,
– motywowania dziecka do systematycznych ćwiczeń,
– kontrolowania poprawności ćwiczeń wykonywanych w domu,
– chwalenia i nagradzania dziecka za efekty pracy, a w szczególności za włożony w nią wysiłek.

Trzy nieusprawiedliwione nieobecności oraz uporczywe niestosowanie się do zaleceń terapeuty powodują skreślenie z listy dzieci uczęszczających na zajęcia i objęcie terapią następnego dziecka potrzebującego pomocy.

Uczeń biorący udział w zajęciach terapii pedagogicznej powinien:

– każdorazowo być przygotowanym do zajęć – posiadać wymagane pomoce i odrobioną pracę domową
– starać się pracować na miarę swoich możliwości.

W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).

Poradnia ponosi odpowiedzialność za dziecko wyłącznie w trakcie trwania zajęć.

Skip to content