Orzecznictwo

Zespół orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych czyli:

  • niesłyszących i słabo słyszących (konieczne aktualne zaświadczenie lekarza otolaryngologa, audiologa – druk do pobrania)
  • niewidomych i słabo widzących (konieczna aktualna diagnoza okulistyczna – druk do pobrania i zaświadczenie lekarza okulisty – druk do pobrania)
  • z autyzmem w tym z zespołem Aspergera(konieczne aktualne zaświadczenie od lekarza psychiatry / neurologa z kodem wg klasyfikacji ICD-10)
  • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją(konieczne aktualne  zaświadczenie od lekarza neurologa)
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi(konieczna aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca niepełnosprawności)

oraz dla dzieci i młodzieży:

  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  • niedostosowanych społecznie

Zespół orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszanych i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z całego Powiatu Wołomińskiego (12 gmin).

W pozostałych przypadkach zespół orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

– uczniom szkół mających siedzibę na terenie działania poradni – gminy: Wołomin, Radzymin, Poświętne, Dąbrówka

– dzieciom w wieku przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, zamieszkujących na terenie działania poradni.

Do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego niezbędne jest aby dziecko posiadało aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające niepełnosprawność kwalifikującą je do wydania orzeczenia (nie dotyczy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną) oraz aktualne diagnozy: psychologiczną i pedagogiczną, które mogą być wykonane w naszej poradni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

W sytuacji posiadania diagnoz zewnętrznych niezbędne jest umówienie konsultacji ze specjalistą / członkiem zespołu orzekającego w celu analizy dokumentacji. Konsultacje w sprawach orzecznictwa odbywają się w wyznaczonych godzinach pracy specjalistów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

W przypadku dzieci i młodzieży niesłyszących lub słabo słyszących konieczna jest ocena funkcjonowania słuchowego wykonana przez surdopedagoga Poradni.

W przypadku dzieci i młodzieży niewidomych lub słabo widzących konieczna jest ocena funkcjonowania wzrokowego wykonana przez tyflopedagoga Poradni.

Skip to content