DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ppp.wolomin.pl  oraz bip www.poradniapp.powiat-wolominski.pl

 · Data publikacji strony internetowej: 26.02.2013 r.  

 · Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.08.2020 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

· Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

 UŁATWIENIA NA STRONIE

Strona internetowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie  posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

· podwyższony kontrast;

· możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

· mapa strony

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

· Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej we własnym  zakresie.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Radzikowska, adres poczty elektronicznej b.radzikowska@ppp.wolomin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  228211892. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji,  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajdują się w budynku Zespołu Szkół i  są przedmiotem użyczenia od administratora budynku. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Legionów. Na trasie do budynku nie występują przeszkody. Do wejścia budynku prowadzi chodnik bez barier i schodów – drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć, przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parterze dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. W Poradni znajdują się 2 poziomy: parter i piętro. W budynku nie ma windy. Parter dostosowany jest dla osób poruszających się na wózku. Korytarz na parterze jest szeroki, pełni funkcje poczekalni, co nie stanowi bariery dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na korytarzu znajdują się krzesła dla klientów. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla i brak oznaczenia kontrastowego, można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu wizyty. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przestronna przystosowana dla osób niepełnosprawnych i dla dzieci. Do toalety można wjechać wózkiem. Sanitariaty oraz umywalki pozwalają na swobodne korzystanie osobom niepełnosprawnym. Sekretariat Poradni znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie, na końcu korytarza. Drzwi są szerokie 90 cm, co pozwala na dostęp osobom poruszającym się na wózku. Na parterze znajdują się gabinety i sale do zajęć, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Gabinet dyrektora znajduje się na parterze. Gabinety na I piętrze nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących poprzez korzystanie z tłumacza w języku migowym. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. W sekretariacie i w gabinetach jest możliwość skorzystania z komputera, laptopa dla osoby słabowidzącej/niedowidzącej. Sprzęt komputerowy wyposażony jest w głośnik, mikrofon oraz kamerę.

APLIKACJE MOBILNE

· brak

Skip to content