Drukuj

oferta profilaktyczna

OFERTA PROFILAKTYCZNA na rok 2016-2017
POPRADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W WOŁOMINIE
 
I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
 
 1. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE m.in.
  Szkoła podstawowa: Cukierki, Magiczne Kryształy, Nie pal przy mnie, proszę!
  Gimnazjum: Nie daj się! Znajdź właściwe rozwiązanie
 2. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE
  alkohol, narkotyki, dopalacze, media, zaburzenia odżywiania itp.
  Spotkania dotyczą poszczególnych zagrożeń lub szeroko rozumianej profilaktyki (są zgodne z programem profilaktycznym szkoły oraz programem wychowawczym klasy). Interwencja w momencie wystąpienia zdarzenia związanego z uzależnieniami – wypiciem alkoholu, zażyciem substancji uzależniającej.
  Omawiane są m.in. szkody (zdrowotne, społeczne, itp.) związane z uzależnieniem oraz możliwości pomocy (w tym terapii).
 3. RADY PEDAGOGICZNE I SPOTKANIA Z RODZICAMI
  Odbywają się w ramach niektórych programów profilaktycznych lub jako tematy zgłoszone przez szkołę.

  OSOBY UZALEŻNIONE KIEROWANE SĄ DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

II. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

Działania obejmują: definiowanie problemu agresji i przemocy, cyberprzemocy; rozróżnianie jej rodzajów, roli sprawcy, obserwatora i poszkodowanego; naukę wyrażania uczuć, pomoc w radzeniu sobie ze złością; rozwiązywanie konfliktów oraz naukę przekonań normatywnych; uczą szacunku do innego człowieka.
 1. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
  Śmierdzący ser, Saper, Magiczne kryształy
 2. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE ORAZ INTERWENCYJNE
  Zajęcia odbywa się po zajściu związanym z przemocą lub cyberprzemocą na terenie klasy, szkoły lub kraju i mogą: uczyć szacunku dla innych (kultur, ludzi, osób starszych), uczyć zachowań normatywnych, zawierać elementy Treningu Zastępowania Agresji, odnosić się do subkultur młodzieżowych.
 3. RADY PEDAGOGICZNE ORAZ SPOTKANIA Z RODZICAMI
 • Rady pedagogiczne poświęcone są: istocie przemocy lub cyberprzemocy, jej rodzajom, sposobom rozmowy z agresorem świadkiem i poszkodowanym oraz strategiom przeciwdziałania jej na terenie szkoły. Procedura Niebieskiej Karty.
 • Spotkania z rodzicami dotyczą: istoty zjawiska przemocy, radzenia sobie z przemocą lub agresją w domu rodzinnym, w grupach rówieśniczych oraz unikaniu sytuacji prowokujących przemoc. Pomoc w ramach Niebieskiej Karty.
 • Wywiadówki inaczej –program autorski. Spotkania obejmują naukę komunikacji wewnątrz rodziny. Zakładają współpracę rodzic –szkoła –dziecko.
  Pomoc poprzez: rozmowy interwencyjne, mediacje i negocjacje, indywidualne spotkania w PPP z uczniami sprawiającymi swoim zachowaniem problemy wychowawcze.
 • Bezpieczna i przyjazna szkoła - wskazówki dla rodziców i nauczycieli.

III. PROMOCJA ZDROWIA
 
 1. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
  Księżniczka roku, Młodzież na rozdrożu - dla gimnazjalistów, licealistów.
 2. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE
  1. Składają się z wybranych bloków tematycznych lub pojedynczych zagadnień:
  2. problemy dorastania, dojrzewania, relacji z rodzicami lub z płcią przeciwną
  • zaburzenia odżywiania w tym bulimia i anoreksja
  • choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV/AIDS
  • sposoby radzenia sobie ze stresem (zwłaszcza przed egzaminem)
  • samoakceptacja i tematy pokrewne
  • zdrowy styl życia
  • MĄDRY - ZNACZY BEZPIECZNY- dla najmłodszych- bajkoterapia
 3. RADY PEDAGOGICZNE ORAZ SPOTKANIA Z RODZICAMI
  Szkoła może uzgodnić dowolny temat prozdrowotny.
IV. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, EDUKACJA PRAWNA
 
 1. SPOTKANIA INTEGRACYJNE
  Zajęcia integrujące klasę. Realizowane jako zabawy lub tematy (np. zgrana klasa).
  Obejmują od jednej do kilku godzin lekcyjnych.
 2. ZAJĘCIA TEMATYCZNE
  Pokazują: różnice indywidualne i kulturowe; wartość nauki jako środka do osiągnięcia lepszej przyszłości (np. po co mi nauka?); Pomagają uwierzyć w siebie i walczyć o własną przyszłość. Promują aktywny sposób zdobywania wykształcenia, atrakcyjnego zawodu, pracy, brak nałogów, wyrwanie się z patologicznego środowiska.
 3. ZAJĘCIA INTERWENCYJNE
  Odbywają się w klasach w których jedno lub więcej dzieci nie jest akceptowane. Pomagają poprawić ich wizerunek w oczach kolegów, nauczyć współpracy mimo różnic.
 4. ELEMENTY EDUKACJI PRAWNEJ
  Prawa dziecka. Prawa człowieka. Prawa ucznia.
  Zagadnienia odpowiedzialności prawnej są realizowane w formie zabaw, rozmów kierowanych, prezentacji wraz z prelekcją.
 5. RADY PEDAGOGICZNE
  Tematyka spotkań i ich organizacja do uzgodnienia.
 

Spotkania z rodzicami realizowane są w formie prelekcji, zajęć, prezentacji multimedialnej.
Rady Pedagogiczne otrzymują zaświadczenia o odbyciu szkolenia.
 

OPRACOWANIE I REALIZACJA
mgr BEATA MICHALIK
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna odpowiada również na zapotrzebowanie placówek w zakresie przeprowadzenia spotkań informacyjno-szkoleniowych. Tematykę i czas realizacji spotkania należy uprzednio ustalić z osobami prowadzącymi, a następnie złożyć pisemny wniosek do dyrektora placówki
lub w sekretariacie.

 
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT